Australia i Polonia, Biznes i finanse, Handel i usługi, Kulinaria, Promujemy

Nie leć do delikatesów w Warszawie, przejedź się do Riverwood Deli

REKLAMA

Taste of Poland Delicatessen – polskie delikatesy na przedmieściach Sydney, charakteryzujące się dużym obrotem produktami świeżymi oraz szeroką gamą towarów lokalnych i importowanych z Polski. Co tydzień toczy się walka aby każdy z około 200 stałych klientów byli usatysfakcjonowani. Ruch jest duży, produkty są świeże, a ceny dobre. Klienci w naturalny sposób pozytywnie reagują na taką usługę, często stwierdzając, że „jakość świeżych produktów jest tak dobra, że trudno ją nawet znaleźć w Polsce”. Delikatesy znajdują się na dzielnicy Sydney zwanej Riverwood. Są one blisko dworca kolejowego i autobusowego, a bardzo wygodny wielopoziomowy parking znajduje się tuż za rogiem.

Jak to się stało?

Krótka historia sukcesu:

Riverwood Deli – Taste of Poland została założona w 2016 roku przez Grzegorza i Magdalenę Oszywa. Piekarnia rozpoczęła wypiek tradycyjnego polskiego chleba na zakwasie i pączków pod koniec 2016 roku. Pod koniec 2019 roku Taste of Poland uzyskała Koncesję Alkoholową i rozpoczęła sprzedaż alkoholu importowanego z Polski. W czasie epidemii Covida Taste of Poland uruchomiło sklep internetowy www.tasteofpoland.com.au i zaproponował swoim klientom dostawę na terenie metra Sydney. Obecnie sklep internetowy oferuje towary polskie wyłącznie za pośrednictwem Poczty Australijskiej na terenie całej Australii. Aby wyjść naprzeciw problemom zdrowotnym wspominanym przez media wokół oleju rzepakowego do smażenia w 2023 roku, piekarnia przeszła na smażenie pączków na sposób tradycyjny – na smalcu. Również obecnie Taste of Poland Delikatesy oferuje szeroką gamę towarów i alkoholi importowanych z Polski, świeże wypieki z własnej piekarni takie jak drożdżówki, sernik, makowiec, a także świeże mięsa od wszystkich polskich rzeźników chętnych do sprzedaży za pośrednictwem Taste of Poland. Taste of Poland chce ci dać doświadczenie bycia w Polsce, nie wyjeżdżając tam. Największy wybór świeżych, polskich towarów w jednym miejscu w Sydney. Nie leć do delikatesów w Warszawie, przejedz się do Riverwood Deli – to jest ich motto. Obecnie zespół tworzą Magdalena, Ania, Marek, Teresa, Jaśmin, Trynity, Małgosia i Grzegorz, jednak cały czas poszukują nowych, dobrych pracowników, którzy uzupełniliby ich luki w obsłudze klienta.

Aby odwiedzić stronę Rvierwood Deli – Taste of Poland kliknij tutaj www.tasteofpoland.com.au

Aby znaleźć go na mapach Google, kliknij tutaj https://maps.app.goo.gl/AZQ3b3beYPGyT3FD6

 

Don’t fly to a delicatessen in Warsaw, just go for a drive to Riverwood Deli

Taste of Poland Delicatessen – a Polish delicatessen in the suburbs of Sydney, characterized by a large turnover of fresh products and a wide range of local and imported goods from Poland. Every week there is a fight to keep each of the approximately 200 regular customers satisfied. There is a lot of traffic, the products are fresh and the prices are good. Customers naturally respond positively to such a service, often stating that “the quality of fresh products is so good that it is difficult to even find it in Poland.” The deli is located in an area of Sydney called Riverwood. They are close to the train and bus stations and there is a very convenient multi-storey car park just around the corner.

How did this happen?

A short success story: Riverwood Deli – Taste of Poland was founded in 2016 by Grzegorz and Magdalena Oszywa. The bakery started baking traditional Polish sourdough bread and donuts at the end of 2016. At the end of 2019, Taste of Poland obtained an Alcohol License and started selling alcohol imported from Poland. During the Covid epidemic, Taste of Poland launched an online store www.tasteofpoland.com.au and offered its customers delivery within the Sydney metro area. Currently, the online store offers Polish goods only via Australia Post throughout Australia. To meet the health problems mentioned by the media around canola oil for frying in 2023, the bakery switched to frying donuts in a traditional way – in lard. Currently, Taste of Poland Delicatessen also offers a wide range of goods and alcohol imported from Poland, fresh baked goods from its own bakery such as drozdzowki, cheesecake, poppy seed cake, as well as fresh meat from all Polish butchers willing to sell through Taste of Poland. Taste of Poland wants to give you the experience of being in Poland without going there. The largest selection of fresh Polish goods in one place in Sydney. Don’t fly to a delicatessen in Warsaw, just go for a drive to Riverwood Deli – this is their motto. Currently, the team consists of Magdalena, Ania, Marek, Teresa, Jasmin, Trynity, Małgosia and Grzegorz, but they are constantly looking for new, good employees who would fill their gaps in customer service.

To visit the Rvierwood Deli – Taste of Poland website click here https://www.tasteofpoland.com.au

To find it on Google maps, click here https://maps.app.goo.gl/AZQ3b3beYPGyT3FD6