Ewakuowani z Donbasu

Rybaki (woj. warmiñsko-mazurskie), 08.02.2015.
Sala dydaktyczna w Oœrodku Caritas Archidiecezji Warmiñskiej w Rybakach, gdzie przebywaj¹ Polacy ewakuowanie z Donbasu. Podczas spotkania organizacyjnego z kurator oœwiaty Gra¿yn¹ Przasnysk¹ wszystkie dzieci w wieku szkolnym otrzyma³y podrêczniki, przybory szkolne i plecaki od lekarzy z Porozumienia Zielonogórskiego. W poniedzia³ek, 9 bm. dzieci rozpoczn¹ naukê w polskiej szkole. (tw/soa)
PAP/Tomasz Waszczuk