Australia i Polonia

FUNDACJA im. STANISŁAWA BLUMA – granty 2020

Uwaga: Termin składania podań upływa z dniem 30 października 2020 r.

Fundacja im. STANISŁAWA BLUMA informuje, że zbliża się termin składania podań o tegoroczne DOTACJE FINANSOWE [tzw. granty].

Zgodnie z testamentem fundatora dotacje mają służyć działaniom edukacyjnym i promocyjnym związanym z językiem, kulturą i oświatą polską w Australii.  Mają one pomagać w nauczaniu języka polskiego i kultury na wszystkich poziomach edukacji w Australii (włączając szkoły sobotnie), wspierać szkolne i harcerskie obozy letnie oraz te organizacje charytatywne lub niedochodowe, które zajmują się rozpowszechnianiem języka i kultury polskiej.

Dotacje finansowe będą przydzielane w dwóch kategoriach:

  • Standardowej -“Operational Support Gifts” (do $1000) – na ogólne potrzeby organizacji
  • Projektów- “Special Project Gifts” (do $5000) – na przedsięwzięcia służące szerszemu, ogólno-australijskiemu kręgowi Polonii w Australii oraz na przedsięwzięcia nowatorskie.

Dotacje te nie mogą być przyznawane osobom prywatnym, organizacjom politycznym ani organizacjom o charakterze dochodowym.  Nie mogą też służyć działalności politycznej, przedsięwzięciom dochodowym ani być użyte na spłacanie długów, pożyczek, nabywanie ziemi, budowanie i remonty bądź subsydiowanie innych fundacji.

Rozdzielane fundusze są ograniczone. Wykonawcy woli fundatora zastrzegają sobie prawo do niezaakceptowania lub tylko częściowego finansowania zgłoszonych propozycji.

Fundacja im. STANISŁAWA BLUMA jest zarządzana przez Equity Trustees, którym pomaga Komitet Doradczy utworzony według zasad sprecyzowanych przez fundatora.

W komisji opiniującej podania zasiadają przedstawiciele stanów Australii.

Podania o przyznanie dotacji należy wypełniać na witrynie fundacji, bądź wysyłać na specjalnym formularzu na adres:

Equity Trustees

The Blum Foundation – Philanthropy, Equity Trustees

GPO Box 2307, Melbourne Victoria 3001

Warunki oraz procedura przyznawania grantów będzie opublikowana na witrynie Fundacji 14 września 2020 r.

Termin składania podań upływa z dniem 30 października 2020 r.

Formularze i informacje można otrzymać z:

  • Equity Trustees, (03) 8623 5127 (połączenie bezpłatne)

Ms Elyse Cook, Grant Program Coordinator, Philanthropy, Equity Truste, esemail:  charities@eqt.com.au