Australia i Polonia, Edukacja, Polska

Niemal 400 ofert w konkursie MSZ na projekty polonijne

Nauczanie jęz. polskiego, media polonijne, infrastruktura polonijna oraz umocnienie pozycji środowisk polskich za granicą- na takie projekty trafi do organizacji, fundacji i uczelni 31,7 mln zł w ramach tegorocznego konkursu MSZ. Zgłoszono niemal 400 ofert. Ogłoszenie wyników do końca lutego. 

Do konkursu zgłoszono 432 oferty, jednak – jak wynika z informacji resortu spraw zagranicznych – nie wszystkie będą podlegać merytorycznej ocenie. Odrzucono łącznie 45 ofert; 8 spośród nich złożono po regulaminowym terminie, 37 komisja konkursowa oceniła negatywnie pod względem formalnym. MSZ informuje, że organizacje, których projekty zostały odrzucone, otrzymają uzasadnienia.
 
Komisja konkursowa oceni 387 ofert. Dofinansowane zostaną projekty z czterech obszarów tematycznych: nauczanie języka polskiego, media polonijne, infrastruktura polonijna, pozycja środowisk polskich w krajach zamieszkania, więzi i kontakty z Polską.
 
Łącznie na projekty dotyczące współpracy z Polonią Ministerstwo Spraw Zagranicznych przeznaczy w 2015 r. 62,5 mln zł. 9,5 mln zł trafi do Ministerstwa Edukacji Narodowej, które sfinansuje z tych środków m.in. edukacyjne kolonie i obozy letnie w Polsce. 21,3 mln zł z 62,5 mln zł trafi na kontynuację dwuletnich projektów, które zostały zaakceptowane w zeszłorocznym konkursie.
 
W konkursie dotyczącym współpracy z Polonią oferty mogą składać organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, uczelnie, instytuty badawcze, jednostki samorządu terytorialnego.
 
Nowe projekty dotyczące nauczania języka polskiego zostaną dofinansowane w tym roku w łącznej kwocie 1,5 mln zł. Zostaną przeznaczone na projekty wspierające nauczanie języka polskiego i w języku polskim, w szczególności w Niemczech, Ameryce Północnej oraz krajach migracji zarobkowej. Większą część środków z tego obszaru tematycznego – 11 mln zł – przeznaczono na kontynuację projektów na Białorusi, Ukrainie, Litwie oraz w Wielkiej Brytanii i Irlandii.
 
Na kontynuację dwuletnich projektów wspierających media polonijne na Białorusi, Ukrainie, Litwie resort przeznaczy w 2015 r. 4,8 mln zł. Na nowe projekty wyda 1,6 mln zł.
 
Na wsparcie infrastruktury polonijnej resort przekaże w 2015 r. ogółem 11,5 mln zł, z czego na kontynuację – 5,5 mln zł, a na nowe projekty 6 mln zł. W tym roku zostaną dofinansowane nowe inicjatywy mające na celu inwestycje w infrastrukturę Domów Polskich, instytucji polonijnych i placówek oświatowych.
 
"Pozycja środowisk polskich w krajach zamieszkania" oraz "więzi i kontakty z Polską" to obszary konkursu, w ramach których nie będą kontynuowane projekty z zeszłego roku, więc pula środków do rozdysponowania na nowe projekty jest większa niż w pozostałych obszarach.
 
Projekty z obszaru zatytułowanego "Pozycja środowisk polskich w krajach zamieszkania" ma służyć umocnieniu i lepszej widoczności organizacji i społeczności polonijnych we wszystkich krajach świata. Zadania te to m.in. wzmacnianie inicjatyw gospodarczych Polonii oraz poradnictwo prawne i zawodowe na rzecz mniejszości polskich za granicą i migrantów zarobkowych. Na projekty w tym obszarze zostanie przeznaczonych 13,8 mln zł.
 
Projekty mające na celu wzmacnianie kontaktów i więzi z Polską zostaną dofinansowane w kwocie 8,8 mln zł. W tym mieszczą się m.in. wizyty studyjne, szkolenia, krótkoterminowe staże, wymiany międzyszkolne i samorządowe, imprezy w kraju z udziałem przedstawicieli diaspory, integracja grup zawodowych i pokoleniowych.
 
Jest to czwarta edycja konkursu realizowana przez MSZ. W 2012 r. jego budżet wyniósł 54,2 mln zł, w 2013 r. – 62,2 mln zł, w 2014 r. – 59,3 mln zł (w tym 2 mln zł wydatkowane przez MEN).
 
Magdalena Cedro, Polska Agencja Prasowa

PAP/Paweł Kula