Australia i Polonia, Polska

Ocalić od zapomnienia. Saving from oblivion.

Ocalić od zapomnienia

Coraz więcej ludzi pragnie poznać swoje korzenie. Jest to niestety trudne i czasochłonne zajęcie wymagające znajomości języków państw zaborczych, a także łaciny. Praca w tym zawodzie może przypominać pracę detektywa. Pomimo tego satysfakcja z odnajdywanych przodków i informacji o nich jest ogromna i zdecydowanie przewyższa poświęcony wysiłek. Podczas przygody z genealogią spotykamy się z wieloma bardzo zróżnicowanymi sprawami. Jednak jednym z największych sukcesów było odnalezienie grobu żołnierza Wojska Polskiego, który zginął w obronie Rzeczpospolitej Polskiej we wrześniu 1939 r. Mowa tutaj o Aleksandrze Glińskim.

Skontaktował się z nami p. Wiesław Walaszek, który poszukiwał grobu ojca swojej teściowej, p. Renaty Glińskiej-Janowitz. Przekazał nam informacje na temat miejsca i daty urodzenia oraz że zginął we wrześniu, w okolicach Warszawy. Pierwszy raz zetknęliśmy się z tego typu sprawą. Nie oznacza to jednak, że nie podjęliśmy się tego wyzwania. Poszukiwania rozpoczęliśmy od przeglądnięcia dostępnych baz danych, katalogów bibliotecznych i spisów żołnierzy walczących w Wojnie Obronnej 1939 r. W zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej odnalazłem bardzo cenną i ciekawą publikację pt. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. To wielotomowe dzieło przywróciło pamięć o żołnierzach polskich, którzy polegli w obronie Ojczyzny. 

 

W pracy tej wykorzystano m.in. materiały archiwalne z Zarządu Głównego PCK, Centralnego Archiwum Wojskowego, byłego Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Zamieszczono tam również wpis dotyczący Aleksandra Glińskiego. Dzięki ścisłej współpracy z p. Walaszkiem potwierdziłem, że jest to osoba, której poszukiwaliśmy. Nasz bohater poległ 24.09.1939 r. w Warszawie na Jelonkach. Pochowany został na Cmentarzu Wojskowym w Starych Babicach. W nekropolii tej zostały złożone szczątki 340 żołnierzy, z czego tylko 176 udało się zidentyfikować. Statystyka ta jest smutna i tragiczna, ponieważ ogromna część z nich została złożona w bezimiennej mogile.

Aleksander Gliński był strzelcem w 360 pp rez. Oddział ten został pospiesznie sformowany z ochotników i rezerwistów we wrześniu 1939 r. Składał się on z 5 batalionów, w skład których wchodziło 3515 żołnierzy. Niestety nie udało się dotrzeć do informacji, w którym z batalionów walczył Gliński. Jednym z głównych celów pułku była obrona Warszawy na odcinku zachodnim. Pierwszym dowódcą został ppłk Jakub Witalis Chmura. Zginął on jednak 12 września, a na jego miejsce mianowano ppłk dypl. Kazimierza Galińskiego. Z powodu odniesionych ran umiera on 26 września, a ostatnim przełożonym tego oddziału został ppłk dypl. Tadeusz Władysław Daniec. Warto również nadmienić, że w szeregach 360 pp walczył Janusz Kusociński, wybitny polski lekkoatleta. Możemy tylko przypuszczać, że nasz bohater znał złotego medalistę olimpijskiego z Los Angeles.

  

  

Na sam koniec postanowiłem odnaleźć metrykę chrztu Aleksandra Pawła Glińskiego. Urodził się on 25.06.1901 r. w miejscowości Krąg leżącej nieopodal Starogardu Gdańskiego, przynależącej do parafii rzymskokatolickiej w Kokoszkowym. Był synem Aleksandra Glińskiego i Apolonii Stablewskiej. Jego rodzicami chrzestnymi byli Franciszek Konczyński oraz Anna Puff. Odnotowano również informacje, że Aleksander ożenił się z Anastazją Brieske 25.08.1930 r. w Tucholi.

Cały zespół Your Roots In Poland przyczynił się do tego, że p. Renata Glińska –Janowitz po 76 latach poszukiwań mogła zapalić znicz na grobie swojego ojca. Jesteśmy dumni z tego sukcesu. To kolejny dowód na to, że determinacja i wytrwałość w poszukiwaniach pozwoliły na osiągnięcie postawionego celu. 

Artykuł został również opublikowany na blogu Your Roots in Poland www.yourrootsinpoland.com

Przemysław Lisowski


Saving from oblivion

Nowadays, more and more people try to find their roots. It is not an easy task. It takes time, a lot of time. If you are looking for your Polish ancestors, it often requires proficiency in Russian, German and Latin. Our profession sometime may resemble work of detective. 
But this job gives you huge satisfaction from finding almost forgotten ancestors and information about them – it highly exceeds dedicated efforts. 
During our adventure with genealogy we encounter many very different cases. One of our biggest successes was finding the grave of Aleksander Gliński – soldier of the Polish Army, who died in defense of the Polish Republic in September 1939. 
We were contacted by Mr. Wiesław Walaszek, who was looking for the grave of the father of his mother-in-law, Ms. Renata Glińska-Janowitz. Mr. Walaszek gave us information about the place and date of birth, and also date and possible place of death – Gliński was killed in September, in the Warsaw area. It was our first case of this kind. This does not mean, however, that we didn’t accepted this challenge. On contrary – we put all our resources to complete the mission. The search started from looking at the available databases, library catalogs and lists of soldiers who fought in the 1939 Defensive War. In the collection of the Jagiellonian Library we found a very valuable and interesting publication, entitled “Book of buried Polish soldiers, killed in World War II” (“Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej”). This voluminous work brought back the memory of Polish soldiers who died defending our homeland. There we found, among other files, archival materials of the Board of the Polish Red Cross, the Central Military Archives, the former Ministry of Spatial Planning and Council for the Protection of Struggle and Martyrdom Sites. 
On these pages we discovered the entry for Aleksander Gliński. Thanks to close cooperation with Mr. Walaszek we were able to confirm that this was a person we were looking for. Our hero was killed September 24th 1939 in Jelonki, Warsaw. He was buried at the Military Cemetery in Stare Babice. Graveyard in this village contains the remains of 340 soldiers, of which only 176 could be identified. This statistic is sad and tragic – a huge part of them were put in nameless graves.
Aleksander Gliński was enlisted as a private in the 360th Infantry Regiment. This unit was hastily formed from volunteers and reservists in September 1939. It contained five battalions and 3515 soldiers. Unfortunately, we couldn’t get to the information, in which battalion fought Gliński. 
One of the main objectives of the regiment was to the defend the Warsaw from the west. The first commander was Lt. Col. Jakub Witalis Chmura. However, he was killed on September 12, and in his place was took by Lt. Col. Kazimierz Galiński.  Two weeks later, on September 26, heavily injured Galiński died. The last commander of 360th Infantry Regiment was Lt. Col. Tadeusz Władysław Daniec. 
It is also worth mentioning that in the ranks of the this unit fought Janusz Kusociński, an outstanding Polish athlete. We can only assume that our hero knew the Olympic gold medalist from Los Angeles.
At the end of our research I decided to find a certificate of baptism of Aleksander Paweł Gliński. He was born on 25th of June 1901 in Krąg – village, situated near Starogard Gdański. His place of birth belongs to the Roman Catholic parish in Kokoszkowy. Our hero was son of Aleksander Gliński and Apolonia Stablewska. His godparents were Franciszek Kończyński and Anna Puff. There is also an information, that he married Anastazja Brieske on 25th of August 1930, in Tuchola. 
The whole team of Your Roots In Poland contributed to the fact that Ms. Renata Glińska-Janowitz, after 76 years of searching, could light a candle at the tomb of his father. We are proud of this success. This is another proof that determination and perseverance in finding allowed us to achieve this objective. 

First published on Your Roots in Poland www.yourrootsinpoland.com

Przemysław Lisowski

Bibliography: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939 r., Warsaw, 1985 r.
Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. T. 1, Żołnierze września, A-M, introduction and scientific editing Edward Pawłowski.
Archival sources: Diocesan Archives in Pelplin, Birth certificates of Kokoszkowy parish, Book No. 1040