Australia i Polonia, Kultura, Świat

Odroczenie PolArt Sydney/Postponement of the Festival of Polish Visual and Performing Arts 

Informacja Prasowa

Drodzy sympatycy, przyjaciele i uczestnicy największego festiwalu polonijnego w Australii – PolArt. 

Poniżej podajemy wspólny komunikat Komitetu Organizacyjnego „PolArt 2021 Sydney” oraz PolArt Inc. 

Jesteśmy świadomi, że COVID-19 dotknął wszystkich ludzi powodując borykanie się ze znaczącymi zmianami w obecnym środowisku gospodarczym i społecznym. Odwołania i odroczenia wydarzeń, prób, występów i możliwości zbierania funduszy wpłynęły niekorzystnie na całą wspólnotę PolArtową. 

Po długich i starannych rozważaniach, oraz rozpatrzeniu wszystkich możliwości, Komitet Organizacyjny „PolArt 2021 Sydney” podjął decyzję o przesunięciu festiwalu o 12 miesięcy. Ta decyzja ma poparcie PolArt Inc. 15 Festiwal Polskiej Kultury i Sztuki „PolArt 2022 Sydney” rozpocznie się w grudniu 2022 roku. 

Oba komitety uważają, że ta decyzja pozwoli gospodarzom festiwalu w stanie Nowej Południowej Walii (Sydney) – doświadczonym w tym roku wieloma kataklizmami, od pożarów buszu, przez suszę, powodzie i obecną pandemię – przygotować festiwal PolArt spełniający wysokie standardy i oczekiwania społeczności PolArt w Australii i Nowej Zelandii. 

Dziękujemy wszystkim za życzliwość, troskę i zrozumienie oraz, jak zawsze, za kontynuowanie wsparcia PolArt. Mamy nadzieję, że wspólnie zrealizujemy cel, jakim jest stworzenie niesamowitego festiwalu PolArt w 2022 roku. 

Anna Trajanovski, Prezes PolArt Inc.
Agatha Satala, Prezes PolArt 2022 Sydney 

O organizacjach: PolArt Inc., założony w 2016 roku, posiada prawa własności intelektualnej związanej z trzyletnim festiwalem PolArt, jak i jest niezależnym organem nadzorującym organizację i częściowe finansowanie każdego kolejnego festiwalu PolArt organizowanego w Australii i Nowej Zelandii. Kolejnym festiwalem będzie „PolArt 2022 Sydney” który odbędzie się w Sydney pod koniec 2022 roku (polartsydney.com.au). 


 MEDIA RELEASE 

Postponement of the 15th Festival of Polish Visual and Performing Arts 

Dear Members, Friends and Participants of PolArt, 

The following is a joint message from the Organising Committee of “PolArt 2021 Sydney” and PolArt Inc. 

We hope that you are all keeping safe and well in these very uncertain times. We understand that all communities have been impacted by COVID-19 and are dealing with the significant changes in the current economic and social environment. There have been cancellations and postponements of events, rehearsals, performances and fundraising opportunities that have affected the whole PolArt Community. 

After much deliberation and careful consideration, the Organising Committee of “PolArt 2021 Sydney” has taken the decision to postpone the festival by 12 months. This decision has the endorsement of PolArt Inc. The 15th Festival of Polish Visual and Performing Arts “PolArt 2022 Sydney” will now commence in December 2022. 

Both committees believe that this decision will enable the hosting state, New South Wales (Sydney), which has encountered a series of recent natural events, from bushfires, to droughts, floods and the current pandemic, to deliver a PolArt Festival that meets the high standards and expectations of the PolArt Community across Australia and New Zealand. 

We thank you all for your care, concern and understanding, and, as ever, your ongoing support of PolArt. We look forward to working together towards our common goal of creating a fantastic PolArt festival in 2022. 

Anna Trajanovski, President PolArt Inc.

Agatha Satala, President PolArt 2022 Sydney 

About: PolArt Inc., established in 2016, owns the intellectual property rights and legacy associated with the triennial PolArt festival, and is an independent body overseeing the organisation and partial financing of each subsequent PolArt festival hosted across Australia and New Zealand. The next festival will be “PolArt 2022 Sydney” staged in Sydney at the end of 2022 (polartsydney.com.au).